Ողորմեա եւ պահեա զարեամբ Քո գնեալ ազգս մեզ Տէր։ Առաջնորդեա զմեզ Տէր, առաջնորդեա զմեզ ընդդէմ թուրքին

Հետաքրքիր Մտքեր

Ողորմեա եւ պահեա զարեամբ Քո գնեալ ազգս մեզ Տէր։ Առաջնորդեա զմեզ Տէր, առաջնորդեա զմեզ ընդդէմ թուրքին ի սուր դարձեալ խաչիւդ Քո, եւ ողորմեա ու պահեա զմեզ եւ ամենայն որդիս մեր։ Ազգիս յաղթանակ պարգեւեա Տէր, զի ի քէն է զամենայն յաղթութիւն ընդդէմ թշ նամեաց. Զօրացուսցես Տէր զբազուկս բանակին մեր հայոց, զի տեսցեմք զհրաշս երկնային ի վերայ երկրիս եւ յաղթութիւնս ազգիս ընդդէմ մ ш հուն։ Ամէն։

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն  Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ  զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *