Հրատապ. զգու շացում բոլոր վարորդներին

Այլ լուրեր Տեսանյութեր

Իրազեկ քաղաքացի հաղորդման շրջանակներում ներկայացնում ենք ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող վարչական տուգանքները։ Նշենք, որ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 129.2 հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում երեք տեսակ արարքների համար։

Խոշոր տուգանք՝ ԱՊՊԱ պայմանագիր չկնքելու դեպքում. 3 տարբեր տուգանքներ են գործում: Հրա տապ. զգո ւշացում բո լոր վար որդներին: Նշ ենք, որ Վա րչական իրավա խախտումների վերա բերյալ օր ենսգրքի 129.2 հոդվա ծը պատաս խանատվություն է սահմանում երեք տեսակ արարքների համար։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *