Հրատապ. Զգուշացում բոլոր վարորդներին, բոլորը պիտի իմանան. այսուհետ նոր տուգանք կգործի

Այլ լուրեր Տեսանյութեր

Հրատապ. զգուշացում բոլոր վարորդներին Իրազեկ քաղաքացի հաղորդման շրջանակներում ներկայացնում ենք ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող վարչական տուգանքները։

Նշենք, որ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 129.2 հոդվածը պատասխանատվություն է սահմանում երեք տեսակ արարքների համար։

Խոշոր տուգանք՝ ԱՊՊԱ պայմանագիր չկնքելու դեպքում. 3 տարբեր տուգանքներ են գործում: Հրա տապ. զգո ւշացում բո լոր վար որդներին:

Նշ ենք, որ Վա րչական իրավա խախտումների վերա բերյալ օր ենսգրքի 129.2 հոդվա ծը պատաս խանատվություն է սահմանում երեք տեսակ արարքների համար։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.